Masura 8 – 6B) Investiții în infrastuctura socială

FIȘA MĂSURII M8 – Investiții în infrastuctura socială

Documente necesare pentru accesarea măsurii:

 • Ghidul Solicitantului și Anexe
 • Cererea de finanțare
 • Fișele de evaluare

descarcă aici toate documentele

 1. Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă)

– Comunele si asociatiile acestora definite conform legislației în vigoare;

– ONG-uri definite conform legislației în vigoare;

– GAL – în cazul în care niciun alt solicitant nu-și manifestă interesul și se aplică măsuri de evitare a conflictului de interese.

Tip de sprijin

 • Rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite efectiv,
 • Plăți în avans, cu condiția constituirii unei garanții bancare sau a unei garanții echivalente corespunzătoare procentului de 100 % din valoarea avansului, în conformitate cu art. 45 (4) și art. 63 ale Reg. (UE) nr. 1305/2013.

Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile

– Investiții în crearea, îmbunătățirea (inclusiv dotarea) și extinderea infrastructurii la scară mică de tip social (centre de zi si/sau centre sociale multifunctionale pentru integrare sociala si/sau pentru ajutorarea persoanelor defavorizate, centre de zi pentru batrani, precum si orice alt serviciu social fara cazare incadrat in lista serviciilor sociale fara cazare conform Nomenclatorului serviciilor sociale fara cazare aprobat HG nr.867/2015)

– Construcția de clădiri noi destinate serviciilor de asistență socială (conform Nomenclatorului aprobat prin HG 867/2015). Inclusiv dotarea acestora;

– Reabilitarea, modernizarea și/sau dotarea instituțiilor de asistență socială ce

funcționează (conform Nomenclatorului serviciilor sociale fara cazare aprobat prin HG 867/2015);

– Investiții in extinderea serviciilor sociale (conform legislației în vigoare), care sunt relevante pentru teritoriu.

Actiuni neeligibile:

Cheltuielile neeligibile generale sunt:

 • cheltuielile cu achiziţionarea de bunuri și echipamente „second hand”;
 • cheltuieli efectuate înainte de semnarea contractului de finanțare a proiectului cu excepţia: costurilor generale definite la art 45, alin 2 litera c) a R (UE) nr. 1305 / 2013 care pot fi realizate înainte de depunerea cererii de finanțare;
 • cheltuieli cu achiziția mijloacelor de transport pentru uz personal şi pentru transport persoane;
 • cheltuieli cu investițiile ce fac obiectul dublei finanțări care vizează aceleași costuri eligibile;
 • în cazul contractelor de leasing, celelalte costuri legate de contractele de leasing, cum ar fi marja locatorului, costurile de refinanțare a dobânzilor, cheltuielile generale și cheltuielile de asigurare;
 • cheltuieli neeligibile în conformitate cu art. 69, alin (3) din R (UE) nr. 1303 / 2013 și anume:
 1. dobânzi debitoare, cu excepţia celor referitoare la granturi acordate sub forma unei subvenţii pentru dobândă sau a unei subvenţii pentru comisioanele de garantare;
 2. achiziţionarea de terenuri neconstruite şi de terenuri construite;
 3. taxa pe valoarea adăugată, cu excepţia cazului în care aceasta nu se poate recupera în temeiul legislaţiei naţionale privind TVA-ul sau a prevederilor specifice pentru instrumente financiare.

Cheltuielile neeligibile specifice sunt:

– Investiții în infrastructurile sociale de tip rezidențial;

– Contribuția în natură;

– Costuri privind închirierea de mașini, utilaje, instalații și echipamente;

– Costuri operaționale inclusiv costuri de întreținere și chirie.

 Condiții de eligibilitate

– Investitia trebuie sa demonstreze necesitatea, oportunitatea si potentialul economic al acesteia prin intermediul Studiului de Fezabilitate/Documentatia de Avizare pentru Lucrari de Interventii/Memoriu justificativ;

– Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili;

– Solicitantul trebuie să se angajeze să asigure întreținerea/mentenanța investiţiei pe o perioadă de minim 5 ani de la ultima plată;

– Solicitantul trebuie să nu fie în insolvenţă sau incapacitate de plată;

– Investiția trebuie să se încadreze în cel puțin unul din tipurile de sprijin prevăzute prin fisa măsurii;

– Investiția să se realizeze în teritoriul GAL Regiunea Regiunea Rediu – Prăjeni;

– Investiția trebuie să fie în corelare cu orice strategie de dezvoltare națională/regională/județeană/locală aprobată, corespunzătoare domeniului de investiții si sa contribuie la atingerea obiectivelor prevazute in Strategia de Dezvoltare Locala GAL Regiunea Rediu-Prajeni;

– Investiția trebuie să respecte Planul Urbanistic General;

– Solicitantul investitiilor trebuie sa faca dovada proprietatii/administrarii bunului imobil;  – Soliciantul trebuie sa fie acreditat ca prestator de servicii sociale, conform legislatiei in vigoare din domeniul asistentei sociale;

– Ulterior finantarii proiectului de infrastructura sociala beneficiarul va asigura sustenabilitatea proiectului din surse proprii sau prin obtinerea in cadrul Axei 5 POCU, prin depunerea unui proiect distinct cu respectarea conditiilor specifice POCU;

– Proiectul include fie operatiuni negeneratoare de venit, fie operatiuni generatoare de venit cu utilitate publica. In cadrul masurii M8 sunt excluse de la finatare operatiunile generatoare de profit.

 Criterii de selecție

 1. Proiecte care nu au mai primit anterior sprijin comunitar pentru o investiţie similară;
 2. Gradul de saracie al zonei in care va fi implementat proiectul;
 3. Proiectul contine componente inovative sau de protectia mediului si clima;
 4. Proiectul prevede crearea de locuri de munca;
 5. Populatia neta deservita prin proiect.

 Sume (aplicabile) și rata sprijinului

Sprijinul public nerambursabil acordat în cadrul Masurii 8 va fi 100% din totalul cheltuielilor eligibile (întrucât prin această măsură se finanțează fie operațiuni negeneratoare de venit, fie operațiuni generatoare de venit cu utilitate publică) și nu va depăși valoarea maximă nerambursabilă pe proiect stabilită în cadrul apelului de selecție, in limita a maxim 200.000 euro/proiect, indiferent de tipul investitiei.

 1. Indicatori de monitorizare

Indicator specific: Populație netă care beneficiază de servicii/infrastructuri îmbunătățite.

Indicator suplimentar (specific LEADER): Locuri de muncă create.