Obiective, priorități, domenii de intervenție, măsuri

 

Obiectivul de

dezvoltare

rurală 3

 

 

Obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și comunitățiilor rurale, inclusiv crearea și menținerea  de  locuri de muncă

 

 

Obiective transversale:

Mediu și climă, inovare

Priorități de

dezvoltare

rurală →

Domenii de

Intervenție  →

Măsuri→ Indicatori de

rezultat→

P6 Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în zonele rurale

 

Se respectă criteriul de selecție CS 4.1. Sinergia dintre măsurile propuse în SDL.

 

6A Facilitarea diversificării, a înființării și a dezvoltării de întreprinderi mici, precum și crearea de locuri de muncă M5 Facilitarea crearii  si dezvoltarii de activitati neagricole in mediul rural Numărul de locuri de muncă create: 1

 

6B Încurajarea dezvoltării locale în zonele urale    
M7 Dezvoltare locală în regiunea Rediu Prăjeni ·         Populație netă care beneficiază de servicii/ infrastructuri îmbunătățite:  34.151

·         Numărul de comune sprijinite: 9

·         Locuri de muncă create:1

   Zone Natura 2000 vizate: 3

M8 Investiții în infrastructura socială ·         Populație netă care beneficiază de servicii/ infrastructuri îmbunătățite: 5

·         Numărul de locuri de muncă create: 2

  6C) Sporirea accesibilității, a utilizării și a calității tehnologiilor informației și comunicațiilor (TIC) în zonele rurale M9 Infrastructură de bandă largă în spațiul rural Populație netă care beneficiază de servicii TIC (numar de locuitori: 1.412; 4,14% din total locuitori)

Numar de gospodarii din spatial rural

Obiectivul de

dezvoltare

rurală 1

 

 

Favorizarea competitivității agriculturii

 

Obiective transversale

Mediu și climă, inovare

 

 

 

 

Priorități de

dezvoltare

rurală →

Domenii de

Intervenție  →

Măsuri  → Indicatori de

rezultat

P2 Creșterea viabilității exploatațiilor și a competitivității tuturor tipurilor de agricultură în toate regiunile și promovarea tehnologiilor agricole inovatoare și a gestionării durabile a pădurilor 2A) Îmbunătățirea performanței economice a tuturor exploatațiilor agricole și facilitarea restructurării și modernizării exploatațiilor, în special în vederea creșterii participării pe piață și a orientării spre piață, precum și a diversificării activităților agricole M2 Îmbunătățirea performanței economice a exploatațiilor agricole din teritoriul GAL Regiunea Rediu Prăjeni Numărul de exploatații agricole/ beneficiari sprijiniți: 3

 

M3 Facilitarea intrării în sectorul agricol a unor fermieri, în special din fermele mici Numărul de exploatații agricole/ beneficiari sprijiniți: 4

 

2B) Facilitarea intrării în sectorul agricol a unor fermieri calificați corespunzător și, în special, a reînnoirii generațiilor M4 Tineri fermieri sefi de exploatație Numărul de exploatații agricole/ beneficiari sprijiniți:3
P1 Încurajarea transferului de cunoștințe și a inovării în agricultură, silvicultură și în zonele rurale 1C) Încurajarea învățării pe tot parcursul vieții și a formării profesionale în sectoarele agricol și forestier M1 Acțiuni de dobândire de competențe și formare profesională Numărul total al participantilor instruiți: 40