Masura 5 – 6A) Facilitarea creării și dezvoltării de activități neagricole în mediul rural

FIȘA MĂSURII M5 – Facilitarea creării și dezvoltării de activități neagricole în mediul rural

DOCUMENTE NECESARE PENTRU ACCESAREA MĂSURII:

Sesiunea 4, apelul 3 / 2022

Data publicării: 29.11.2022

____________________________________________________________________

Sesiunea EURI 1, apelul 1 / 2022

 • Apel deschis în perioada 01.11.2022 – 05.12.2022
 • Ghidul solicitantului v. 07
 • Ghidul solicitantului și anexe
 • Atenție! In cazul in care nu reusiti sa descarcati documentele, faceti click dreapta pe „Ghidul solicitantului și anexe” și alegeti din lista optiunea „Save link as…” (salvează linkul ca…) și descărcați arhiva într-o locație la alegere din calculatorul dumneavoastră.

Data publicării: 24.10.2022

____________________________________________________________________

Sesiunea 4, apelul 2 / 2022

 • Apel deschis în perioada 01.11.2022 – 10.11.2022
 • Ghidul solicitantului v. 07
 • Ghidul solicitantului și anexe
 • Atenție! In cazul in care nu reusiti sa descarcati documentele, faceti click dreapta pe „Ghidul solicitantului și anexe” și alegeti din lista optiunea „Save link as…” (salvează linkul ca…) și descărcați arhiva într-o locație la alegere din calculatorul dumneavoastră.

Data publicării: 24.10.2022

____________________________________________________________________

Sesiunea 4, apelul 1 / 2022

____________________________________________________________________

Sesiunea 3, apelul 3 / 2020

 • Ghidul Solicitantului v.05
 • Cererea de finanțare, fișele de evaluare

Descarcă aici toate documentele

____________________________________________________________________

Sesiunea 3, apelul 2 / 2020

 • Ghidul Solicitantului v.04 – septembrie 2020
 • Cererea de finanțare, fișele de evaluare

Descarcă aici toate documentele

____________________________________________________________________

Sesiunea 3, apelul 1 / 14.06.2019

 • Ghidul Solicitantului v.03 – mai 2019
 • Cererea de finanțare, fișele de evaluare

Descarcă aici toate documentele

____________________________________________________________________

Sesiunea 2, apelul 1 / 21.05.2018

 • Ghidul Solicitantului v.02 – mai 2018
 • Cererea de finanțare, Fișele de evaluare

Descarcă aici toate documentele

____________________________________________________________________

Sesiunea 1, apelul 1 / 18.12.2017

Documente necesare pentru accesarea măsurii:

  • Ghidul Solicitantului și Anexe
   • Cererea de finanțare
  • Fișele de evaluare

descarcă aici toate documentele

 1. Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă)

Beneficiari directi:

– micro-întreprinderi și întreprinderi non-agricole mici existente și nou înființate din spațiul rural;

– fermieri sau membrii unor gospodării agricole care își diversifică activitatea de bază agricolă prin dezvoltarea unei activități non-agricole în zona rurală în cadrul întreprinderii deja existente încadrabile în microîntreprinderi și întreprinderi mici, cu excepția persoanelor fizice neautorizate;

Beneficiarii indirecți ai acestei măsuri sunt:

– persoanele din categoria populaţiei active aflate în căutarea unui loc de muncă;

– populație netă care beneficiază de servicii non-agricole.

Tip de sprijin

 • Rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite efectiv,
 • Plăți în avans, cu condiția constituirii unei garanții bancare corespunzătoare procentului de 100% din valoarea avansului, în conformitate cu art. 45 (4) și art. 63 ale (UE) nr. 1305/2013.

Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile

În cadrul Măsurii M5 se acordă sprijin pentru investiții microîntreprinderilor şi întreprinderilor mici din mediul rural care creează sau dezvoltă activităţi non-agricole în zona GAL Regiunea Rediu Prajeni.

De asemenea, sunt vizați fermierii sau membrii gospodăriilor lor agricole care doresc să-și diversifice activitățile economice prin practicarea de activități non-agricole în vederea creșterii veniturilor și creării de alternative ocupaționale.

Tipurile de operațiuni şi cheltuieli eligibile vor fi în conformitate cu Lista codurilor CAEN eligibile pentru finanțare conform Anexei 7 – Lista codurilor CAEN eligibile si Anexei 8 – Lista codurilor CAEN eligibile numai pentru dotarea cladirilor din cadrul sub-masurii 6.4 “Investitii in crearea si dezvoltarea de activitati neagricole” PNDR 2014-2020.

Exemple de tipuri de investiţii şi cheltuieli eligibile:

Investiţii pentru producerea şi comercializarea produselor neagricole:

 • fabricarea produselor textile, îmbrăcăminte, articole de marochinarie, articole de hârtie şi carton;
 • fabricarea produselor chimice, farmaceutice;
 • activităţi de prelucrare a produselor lemnoase;
 • industrie metalurgică, fabricare de construcţii metalice, maşini, utilaje şi echipamente;
 • fabricare produse electrice, electronice;

Investiţii pentru activităţi meşteşugăreşti (activităţi de artizanat şi alte activităţi tradiţionale neagricole – olărit, brodat, prelucrare manuală a fierului, lânii, lemnului, pielii, etc);

Investiţii legate de furnizarea de servicii:

 • servicii medicale, sociale, sanitar-veterinare;
 • servicii de reparaţii maşini, unelte, obiecte casnice;
 • servicii de consultanţă, contabilitate, juridice, audit;
 • activităţi de servicii în tehnologia informaţiei şi servicii informatice;
 • servicii tehnice, administrative, etc.

Investiţii pentru infrastructură în unităţile de primire turistică tip agro-turistic, parcuri pentru rulote, camping și tabere, proiecte de activităţi de agrement (dependente sau independente de o structura de primire agro-turistica cu functiuni de cazare), cu respectarea Ordinului ANT 65/2013, cu modificările şi completările ulterioare. Acestea se vor limita la capacitatea de cazare specifică structurii de primire turistică de tip pensiune agroturistică – maxim 8 camere.

Investiţii pentru producţia de combustibil din biomasă (ex: fabricare de peleţi şi brichete) în vederea comercializării.

Actiuni neeligibile:

 • Prestarea de servicii agricole;
 • Procesarea și comercializarea produselor prevăzute în Anexa 1 din Tratat;
 • Producția de electricitate din biomasă ca și activitate economică.

Condiții de eligibilitate

 • Investiția trebuie să se încadreze in categoria investitiilor non-agricole prevăzute prin măsură, in conformitate cu prevederile Reg.(UE) nr.1305/2013;
 • Investitia si activitatea trebuie sa se realizeze pe teritoriul GAL, dar comercializarea productiei poate fi realizata si in afara teritoriului GAL;
 • Solicitantul trebuie să demonstreze capacitatea de a asigura cofinanțarea investiției;
 • Viabilitatea economică a investiției trebuie să fie demonstrată pe baza prezentării unei documentații tehnico-economice;
 • Întreprinderea nu trebuie să fie în dificultate în conformitate cu Liniile directoare privind ajutorul de stat pentru salvarea și restructurarea întreprinderilor în dificultate;
 • Investiția va fi precedată de o evaluare a impactului preconizat asupra mediului și dacă aceasta poate avea efecte negative asupra mediului, în conformitate cu legislația în vigoare
 • Solicitantul trebuie sa se incadreze in categoria beneficiarilor eligibili;
 • Investitia va respecta legislatia in vigoare din domeniul sanatatii publice, sanitar veterinar si de siguranta alimentara.

 Criterii de selecție

 1. Principiul diversificării activității agricole a fermelor existente către activități non-agricole;
 2. Proiecte care prin activitatea propusa creaza locuri de munca;
 3. Tipul investitiei prevazut prin proiect: servicii (cu exceptia serviciilor de agroturism), activitati de productie, activitati de agroturism (pensiuni agroturistice si/sau servicii de agreement), activitati mestesugaresti;
 4. Întreprindere activă fără întrerupere cel puțin 2 ani și cu profit operațional în ultimul an ‐ (pentru a se evidenția buna gestionare a activității economice).
 5. Proiectul contines componente innovative sau de protectia mediului si clima.
 1. Sume (aplicabile) și rata sprijinului

Sprijin public nerambursabil va respecta prevederile Reg. (UE) nr. 1407/2013 cu privire la sprijinul de minimis și nu va depăși 200.000 de euro/beneficiar pe 3 ani fiscali.

 • Intensitatea sprijinului public nerambursabil este de 70%. Intensitatea sprijinului public nerambursabil poate fi de 90%, pentru:

– solicitanții care desfășoară activități de producție, servicii medicale, sanitar-veterinare și agroturism,

– fermierii care își diversifică activitatea de bază agricolă prin dezvoltarea unor activități non-agricole.

Valoarea maxima nerambursabila pe proiect va fi stabilita in cadrul apelului de selectie, in limita a maxim 200.000 euro/proiect.

 1. Indicatori de monitorizare

Locuri de muncă create.