Masura 5 – 6A) Facilitarea creării și dezvoltării de activități neagricole în mediul rural

FIȘA MĂSURII M5 – Facilitarea creării și dezvoltării de activități neagricole în mediul rural

DOCUMENTE NECESARE PENTRU ACCESAREA MĂSURII:

Sesiunea 4, apelul 1 / 2022

Sesiunea 3, apelul 3 / 2020

 • Ghidul Solicitantului v.05
 • Cererea de finanțare, fișele de evaluare

Descarcă aici toate documentele

 

Sesiunea 3, apelul 2 / 2020

 • Ghidul Solicitantului v.04 – septembrie 2020
 • Cererea de finanțare, fișele de evaluare

Descarcă aici toate documentele

Sesiunea 3, apelul 1 / 14.06.2019

 • Ghidul Solicitantului v.03 – mai 2019
 • Cererea de finanțare, fișele de evaluare

Descarcă aici toate documentele

Sesiunea 2, apelul 1 / 21.05.2018

 • Ghidul Solicitantului v.02 – mai 2018
 • Cererea de finanțare, Fișele de evaluare

Descarcă aici toate documentele

Sesiunea 1, apelul 1 / 18.12.2017

Documente necesare pentru accesarea măsurii:

  • Ghidul Solicitantului și Anexe
   • Cererea de finanțare
  • Fișele de evaluare

descarcă aici toate documentele

 1. Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă)

Beneficiari directi:

– micro-întreprinderi și întreprinderi non-agricole mici existente și nou înființate din spațiul rural;

– fermieri sau membrii unor gospodării agricole care își diversifică activitatea de bază agricolă prin dezvoltarea unei activități non-agricole în zona rurală în cadrul întreprinderii deja existente încadrabile în microîntreprinderi și întreprinderi mici, cu excepția persoanelor fizice neautorizate;

Beneficiarii indirecți ai acestei măsuri sunt:

– persoanele din categoria populaţiei active aflate în căutarea unui loc de muncă;

– populație netă care beneficiază de servicii non-agricole.

Tip de sprijin

 • Rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite efectiv,
 • Plăți în avans, cu condiția constituirii unei garanții bancare corespunzătoare procentului de 100% din valoarea avansului, în conformitate cu art. 45 (4) și art. 63 ale (UE) nr. 1305/2013.

Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile

În cadrul Măsurii M5 se acordă sprijin pentru investiții microîntreprinderilor şi întreprinderilor mici din mediul rural care creează sau dezvoltă activităţi non-agricole în zona GAL Regiunea Rediu Prajeni.

De asemenea, sunt vizați fermierii sau membrii gospodăriilor lor agricole care doresc să-și diversifice activitățile economice prin practicarea de activități non-agricole în vederea creșterii veniturilor și creării de alternative ocupaționale.

Tipurile de operațiuni şi cheltuieli eligibile vor fi în conformitate cu Lista codurilor CAEN eligibile pentru finanțare conform Anexei 7 – Lista codurilor CAEN eligibile si Anexei 8 – Lista codurilor CAEN eligibile numai pentru dotarea cladirilor din cadrul sub-masurii 6.4 “Investitii in crearea si dezvoltarea de activitati neagricole” PNDR 2014-2020.

Exemple de tipuri de investiţii şi cheltuieli eligibile:

Investiţii pentru producerea şi comercializarea produselor neagricole:

 • fabricarea produselor textile, îmbrăcăminte, articole de marochinarie, articole de hârtie şi carton;
 • fabricarea produselor chimice, farmaceutice;
 • activităţi de prelucrare a produselor lemnoase;
 • industrie metalurgică, fabricare de construcţii metalice, maşini, utilaje şi echipamente;
 • fabricare produse electrice, electronice;

Investiţii pentru activităţi meşteşugăreşti (activităţi de artizanat şi alte activităţi tradiţionale neagricole – olărit, brodat, prelucrare manuală a fierului, lânii, lemnului, pielii, etc);

Investiţii legate de furnizarea de servicii:

 • servicii medicale, sociale, sanitar-veterinare;
 • servicii de reparaţii maşini, unelte, obiecte casnice;
 • servicii de consultanţă, contabilitate, juridice, audit;
 • activităţi de servicii în tehnologia informaţiei şi servicii informatice;
 • servicii tehnice, administrative, etc.

Investiţii pentru infrastructură în unităţile de primire turistică tip agro-turistic, parcuri pentru rulote, camping și tabere, proiecte de activităţi de agrement (dependente sau independente de o structura de primire agro-turistica cu functiuni de cazare), cu respectarea Ordinului ANT 65/2013, cu modificările şi completările ulterioare. Acestea se vor limita la capacitatea de cazare specifică structurii de primire turistică de tip pensiune agroturistică – maxim 8 camere.

Investiţii pentru producţia de combustibil din biomasă (ex: fabricare de peleţi şi brichete) în vederea comercializării.

Actiuni neeligibile:

 • Prestarea de servicii agricole;
 • Procesarea și comercializarea produselor prevăzute în Anexa 1 din Tratat;
 • Producția de electricitate din biomasă ca și activitate economică.

Condiții de eligibilitate

 • Investiția trebuie să se încadreze in categoria investitiilor non-agricole prevăzute prin măsură, in conformitate cu prevederile Reg.(UE) nr.1305/2013;
 • Investitia si activitatea trebuie sa se realizeze pe teritoriul GAL, dar comercializarea productiei poate fi realizata si in afara teritoriului GAL;
 • Solicitantul trebuie să demonstreze capacitatea de a asigura cofinanțarea investiției;
 • Viabilitatea economică a investiției trebuie să fie demonstrată pe baza prezentării unei documentații tehnico-economice;
 • Întreprinderea nu trebuie să fie în dificultate în conformitate cu Liniile directoare privind ajutorul de stat pentru salvarea și restructurarea întreprinderilor în dificultate;
 • Investiția va fi precedată de o evaluare a impactului preconizat asupra mediului și dacă aceasta poate avea efecte negative asupra mediului, în conformitate cu legislația în vigoare
 • Solicitantul trebuie sa se incadreze in categoria beneficiarilor eligibili;
 • Investitia va respecta legislatia in vigoare din domeniul sanatatii publice, sanitar veterinar si de siguranta alimentara.

 Criterii de selecție

 1. Principiul diversificării activității agricole a fermelor existente către activități non-agricole;
 2. Proiecte care prin activitatea propusa creaza locuri de munca;
 3. Tipul investitiei prevazut prin proiect: servicii (cu exceptia serviciilor de agroturism), activitati de productie, activitati de agroturism (pensiuni agroturistice si/sau servicii de agreement), activitati mestesugaresti;
 4. Întreprindere activă fără întrerupere cel puțin 2 ani și cu profit operațional în ultimul an ‐ (pentru a se evidenția buna gestionare a activității economice).
 5. Proiectul contines componente innovative sau de protectia mediului si clima.
 1. Sume (aplicabile) și rata sprijinului

Sprijin public nerambursabil va respecta prevederile Reg. (UE) nr. 1407/2013 cu privire la sprijinul de minimis și nu va depăși 200.000 de euro/beneficiar pe 3 ani fiscali.

 • Intensitatea sprijinului public nerambursabil este de 70%. Intensitatea sprijinului public nerambursabil poate fi de 90%, pentru:

– solicitanții care desfășoară activități de producție, servicii medicale, sanitar-veterinare și agroturism,

– fermierii care își diversifică activitatea de bază agricolă prin dezvoltarea unor activități non-agricole.

Valoarea maxima nerambursabila pe proiect va fi stabilita in cadrul apelului de selectie, in limita a maxim 200.000 euro/proiect.

 1. Indicatori de monitorizare

Locuri de muncă create.