LEADER

LEADER – Masura din cadrul PNDR ce are ca obiectiv dezvoltarea comunitatilor rurale ca urmare a implementari strategiilor elaborate de catre G.A.L.. Termenul provine din limba franceza “Liaisons Entre Actions de Développement de l’Économie Rurale” , in traducere  – “Legaturi intre Actiuni pentru Dezvoltarea Economiei Rurale”

 

Dezvoltarea comunităților rurale nu vizează exclusiv factorii de decizie de la nivel central, regional sau național. Pentru a asigura dezvoltarea zonelor rurale, este necesară mobilizarea tuturor părților interesate (autorități locale, organizații și reprezentanți ai societății civile) și, implicit, formarea unui parteneriat solid între acestea. Rolul parteneriatului ţine de expunerea principalelor provocări de la nivel local, stabilirea priorităților, identificarea soluțiilor de dezvoltare și aplicarea de măsuri și strategii integrate.

 

În ultimii 20 de ani, abordarea LEADER, cu privire la dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunităţii (DLRC), finanţată din fonduri structurale și de dezvoltare rurală, a sprijinit factorii participanți din zonele rurale în analizarea potenţialului propriilor regiuni și s-a dovedit un instrument eficace în aplicarea politicilor de dezvoltare. CE a promovat această metodă de punere în aplicare şi prin intermediul iniţiativelor comunitare de tipul URBAN* şi EQUAL** Iniţiativa LEADER a beneficiat de sprijinul permanent al Uniunii Europene (UE), începând din 1991, şi a devenit un element important al politicii de dezvoltare rurală, fiind acceptată la scară largă în întreaga Europă. LEADER reprezintă și o metodă de mobilizare și promovare a dezvoltării rurale în comunitățile rurale locale și un instrument eficient în situații și în zone diferite, prin adaptarea deciziilor privind mediul rural la nevoile variate ale zonelor rurale. Acest instrument joacă un rol important şi în reducerea dezechilibrelor economice și sociale și a disparităților dintre urban și rural.

 

În România, implementarea abordării LEADER și a Grupurilor de Acțiune Locală (GAL) a început în perioada 2007-2013, prin intermediul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR). În perioada 2011-2012, teritoriul a fost acoperit de 163 de GAL, pe circa 142 000 km2, reprezentând aproximativ 63% din teritoriul eligibil și 58% din populația eligibilă LEADER. Teritoriul eligibil LEADER este reprezentat de Unități Administrativ-Teritoriale – comune și orașe mici cu o populație de maximum 20 000 de locuitori.

 

Pentru perioada de programare 2014- 2020, LEADER dezvoltă caracterul inovator al abordării integrate și continuă finanțarea acțiunilor de valorificare a resurselor locale și de promovare a specificității locale. Totodată, urmărind obiectivele generale și specifice ale PAC şi PNDR, LEADER presupune dezvoltarea comunităților locale într-o manieră adaptată nevoilor și priorităților acestora. Valoarea adăugată a respectivei abordări derivă din acele inițiative locale care combină soluții pentru problemele existente la nivelul comunităților locate, soluţii reflectate în acțiuni specifice acestor nevoi. Începând cu 2007, dezvoltarea rurală a fost utilizată și în cadrul Fondului European pentru Pescuit și Afaceri Maritime, pentru a sprijini dezvoltarea durabilă a comunităţilor de pescari (dezvoltarea FLAG).

 

STIATI CA…?

Măsura 19 – Sprijin pentru dezvoltarea locală LEADER este un instrument important pentru România în reducerea dezechilibrelor economice și sociale și a disparităților dintre urbanrural.

LEADER reprezintă o modalitate de dezvoltare a comunităților locale într-o manieră specifică, de jos în sus, adaptată nevoilor și priorităților acestora, transpuse în măsuri de finanțare descrise în SDL.

În conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului, dezvoltarea locală LEADER este plasată sub responsabilitatea comunității și beneficiază de sprijinul FEADR.

Dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunității (DLRC) reprezintă o modalitate de implementare ce permite partenerilor locali să elaboreze strategia de dezvoltare locală, în baza analizei nevoilor și priorităților specifice teritoriului.

LEADER contribuie la obiectivele de dezvoltare rurală identificate la nivelul PNDR 2014- 2020 inclusiv la obiectivele transversale: mediu și climă, inovare. Inovarea este unul dintre elementele principale ale abordării LEADER.

Proiectele sprijinite la nivelul strategiilor de dezvoltare locală au un impact pozitiv asupra obiectivelor FEADR. Cele mai semnificative oportunități pentru LEADER se regăsesc în următoarele direcții de acțiune:

  • contribuția la diversificarea activităţilor economice non-agricole și încurajarea micilor întreprinzători din spaţiul LEADER;
  • crearea, îmbunătăţirea și diversificarea facilităţilor de dezvoltare economică, infrastructura fizică locală la scară mică, inclusiv broadband (infrastructură de bandă largă) și a serviciilor de bază;
  • creșterea atractivităţii zonelor LEADER și diminuarea migraţiei populaţiei, în special a tinerilor;
  • îmbunătăţirea incluziunii sociale inclusiv în ceea ce privește grupurile minoritare/ etnice, protejarea și conservarea patrimoniului natural și cultural rural;
  • diversificarea ofertei turistice, încurajarea iniţiativelor de dezvoltare locală cu un grad ridicat de integrare socio-economică teritorială.

 

LEADER se aplică în teritorii coerente cu o populație cuprinsă între 10.000 – 100.000 de locuitori, reprezentate de Unități Administrativ Teritoriale – comune și Unități Administrativ Teritoriale – orașe/municipii mici cu o populație de maximum 20.000 de locuitori. Având în vedere densitatea redusă a populației în zona Delta Dunării, pentru această zonă se va accepta un prag minim de 5.000 locuitori.

Suprafața eligibilă totală LEADER este de 228.754 km2 , cu o populație de 11.359.703 locuitori. Acoperirea vizată pentru sprijin a teritoriului și a populației eligibile LEADER este de 100%.