Masura 1 – 1C) Acțiuni de dobândire de competențe și formare profesională

Denumirea măsurii: Acțiuni de dobândire de competențe și formare profesională

CODUL Măsurii:  M1 / 1C

Tipul măsurii: 

X SERVICII

DOCUMENTE NECESARE PENTRU ACCESAREA MĂSURII:

 

Sesiunea 2, apelul 2 /18.02.2019

Sesiunea 2, apelul 1 /19.11.2018

Sesiunea 1, apelul 1 / 21.05.2018

 • Ghidul Solicitantului v.01 – mai 2018
 • Cererea de finanțare v.01 – mai 2018
 • Fișele de evaluare v.01 – mai 2018

Descarcă aici toate documentele

Obiective de dezvoltare rurală la care contribuie Masura M1, conform Reg. (UE) nr. 1305/2013, art. 4. sunt:

 • favorizarea competitivității agriculturii;
 • asigurarea gestionării durabile a resurselor naturale și combaterea schimbărilor climatice;
 • obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și comunităților rurale, inclusiv crearea și menținerea de locuri de muncă.

Obiectivele specifice ale măsurii  M1 sunt:

– acces la informații și cunoștințe în rândul fermierilor;

– dezvoltarea competențelor și activităților fermierilor;

– îmbunătățirea condițiilor de viață şi reducerea şomajului în zonele rurale;

– stimularea revenirii/rămânerii în țară a persoanelor din mediul rural care desfășoară activități agricole;

– creșterea calității producției agricole;

– inovarea și tehnologizarea agriculturii din teritoriul GAL Regiunea Rediu Prajeni.

 1. Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă)

Beneficiarii direcţi sunt entităţi publice sau private care activeaza în domeniul formării profesionale a adulţilor şi care indeplinesc criteriile de eligibilitate şi de selecţie.

Beneficiarii indirecți sunt tinerii fermieri și fermierii care activează în ferme mici, beneficiari ai măsurilor finanțate în cadrul priorității P2, dar și fermieri/ persoane angajate în sectoarele agricol, alimentar și silvic precum și altor actori economici care sunt IMM-uri și care își desfășoară activitatea sau au domiciliul în zona rurală Rediu Prăjeni.

Furnizarea acţiunilor de formare profesională și dobândire a cunoștințelor se va realiza pe baza principiului egalităţii de şanse fără a fi permisă nici un fel de discriminare, pentru tineri, femei, persoane în varstă, persoane cu dizabilități, membrii minorităților.

 1. Tip de sprijin

Tipurile de sprijin, în conformitate cu prevederile art. 67 ale Reg.(UE) nr.1303/ 2013constau în: rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite efectiv de solicitant.

 1. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile

Acțiuni eligibile:

1.Cursurile de formare profesională de scurtă durată (inițiere, perfecționare), acțiuni de dobândire de competențe în domeniul agricol, agro-alimentar și silvic, cu perioade diferențiate de pregătire, în funcţie de tematica programului de formare profesională:

 1. a) Îmbunătățirea cunoștințelor fermierilor în scopul practicării de tehnici și tehnologii agricole și inovative, inclusiv ca urmare a rezultatelor cercetării.
 2. b) Îmbunătățirea cunoștințelor legate de standarde comunitare la nivelul fermei, gestionarea gunoiului de grajd, îmbunătățirea calității producției.
 3. c) Diversificarea activităților în exploatațiile agricole.
 4. d) Dobândirea și îmbunătățirea cunoștințelor privind managementul durabil al terenurilor agricole, însușirea cunoștințelor privind implementarea angajamentelor de agro-mediu, climă și agricultură ecologică, care să vizeze cel puţin aspectele legate de completarea şi depunerea angajamentelor şi cererilor de plată, măsurile de management aplicabile la nivelul fermei, necesare pentru conformarea la cerinţele de bază şi la cerinţele specifice ale angajamentelor, precum și însușirea de metode de producție compatibile cu întreținerea și ameliorarea peisajului, respectiv protecția mediului și adaptarea la efectele schimbărilor climatice și reducerea concentrației de GES din atmosferă.
 5. e) Managementul general al fermei (contabilitate, marketing, cunoștințe TIC etc).

Poate fi finanțat orice tip de curs pentru care, în cadrul cererii de finanțare, este demonstrată necesitatea acestuia pentru teritoriu și potențialii beneficiari.

Acțiuni neeligibile:

– costurile legate de cursuri de formare profesională care fac parte din programul de educație sau sisteme de învătământ secundar și superior;

– costurile legate de cursuri de formare profesională finanțate prin alte programe;

– costurile cu investițiile;

Toate cheltuielile trebuie să fie rezonabile, justificate şi să corespundă principiilor unei bune gestionări financiare, în special din punct de vedere al raportului preţ-calitate.

Tipurile de acțiuni eligibile și neeligibile, vor ține cont de cel puțin următoarele: •art. 65 din Reg. (UE) nr. 1303/2013; •art. 69(3) din Reg. (UE) nr. 1303/2013; •art. 45 din Reg. (UE) nr. 1305/2013; •art. 13 din Reg. (UE) nr. 807/2014; •prevederile din PNDR – cap. 8.1 și fișa tehnică a sub-măsurii 19.2; •aspectele privind demarcarea și complementaritatea operațiunilor; •respectarea schemei de ajutor de minimis (dacă este cazul).

 

 1. Condiții de eligibilitate
 1. Solicitantul se încadrează în categoria de beneficiari eligibili;
 2. Solicitantul este persoană juridică, constituită în conformitate cu legislaţia în vigoare

în România;

 1. Solicitantul are prevăzut în obiectul de activitate activități specifice domeniului de

formare profesională;

4.Solicitantul dispune de personal calificat, propriu sau cooptat in domeniile corespunzatoare tematicilor prevazute;

 1. Solicitantul dovedește experiență anterioară relevantă în proiecte de formare

profesională;

6.Solicitantul dispune de capacitate tehnică şi financiară necesare derulării activităţilor

specifice;

 1. Solicitantul nu este în stare de faliment ori lichidare;
 2. Solicitantul şi-a îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de

asigurări sociale către bugetul de stat;

 1. Persoanele beneficiare ale actiunilor de formare profesionala trebuie sa faca parte din grupul tinta si sa isi desfasoare activitatea sau sa aiba domiciliul pe teritoriul GAL Regiunea Rediu-Prajeni;
 2. Solicitantul trebuie sa demonstreze prin activitatile propuse si cerintele formulate pentru resursele umane alocate acestora, oportunitatea si necesitatea proiectului;
 3. In cadrul actiunilor propuse se va avea in vedere diseminarea informatiilor privind oviectrivele transversale inovare, mediu, clima prevazute in SDL.

 

 1. Criterii de selecție

1) Caracteristici privind nivelul calitativ și tehnic cu privire la curricula cursului, experiența și/sau calificarea trainerilor;

2) Proiectul propune implementarea eficienta și accelerata a acestuia;

3) Proiectul este realizat in parteneriat cu asociații reprezentative la nivel național și instituții de învățământ și/sau instituții de cercetare dezvoltare, în cadrul lansării propunerilor de proiecte;

4) Proiectul propune adaptarea si detalierea tematicii generale stabilite la nevoile  grupului țintă din teritoriul GAL Regiunea Rediu-Prajeni;

5) Proiectul propune utilizarea eficienta a fondurilor;

6) Proiectul propune instruirea/ formarea profesionala a cel putin 40 de persoane.

 1. Sume (aplicabile) și rata sprijinului

Sprijinului public  nerambursabil din totalul cheltuielilor eligibile este de 100% din totalul cheltuielilor eligibile. Valoarea eligibilă aferentă unui proiect va fi de maxim 200.000 euro (sumă nerambursabilă). Intensitatea sprijinului va fi de 100% pentru investiții negeneratoare de venit. Se vor aplica regulile de ajutor de minimis în vigoare, conform prevederilor Regulamentului UE nr. 1407/2013.

Alocarea financiară a măsurii M1 este de 100% din alocarea totală a Priorității 1.

 1. Indicatori de monitorizare: Numărul total al participanților instruițirul total al participanților instruiți.