Oportunități de finanțare pentru perioada 2023-2027

ACȚIUNI ELIGIBILE FEADR

Prin Strategia de Dezvoltare Locală multi-fond 2023 – 2027 pot fi finanțate următoarele:

 • Intervenții colective în domeniul agricol și agro-alimentar;
 • Intervenții de tip social care sprijină multiplicarea în sectorul zootehnic;
 • Investiții în domeniul neagricol, inclusiv în domeniul turistic;
 • Investiții în economia circulară/ gestionarea deșeurilor/ ecologizare, inclusiv sprijin pentru unitățile de ecarisaj;
 • Intervenții privind activitățile de mediu, inclusiv în ceea ce privește energia verde/regenerabilă;
 • Activități de formare/educative în domenii prioritare teritoriului;
 • Activități de susținere a patrimoniului local material și imaterial, clasificat și neclasificat;
 • Acțiuni de consolidare a GAL-urilor ca centre de resurse locale/facilitatori locali (servicii și investiții);
 • Acțiuni de cooperare și acțiuni care sprijină asocierea;
 • Investiții în infrastructura socială și domeniul sănătății;
 • Investiții în infrastructura locală și servicii destinate comunității;
 • Activități ale strat-up-urilor neagricole – in baza unui plan de afaceri;
 • Acțiuni privind atenuarea fenomenului de depopulare;
 • Proiecte tip umbrelă.

ACȚIUNI ELIGIBILE FSE+

În conformitate cu PIDS 2021 – 2027 sunt eligibile următoarele:

❖ a) Sprijin pentru copiii vulnerabili și familiile acestora:

– sprijin psiho-social și material adresat direct copiilor (ex: transport, rechizite, hrană, îmbrăcăminte și încălțăminte, activități educative, etc.), pentru copiii cu părinți în străinătate și copiii orfani, copii ai migranților, copii în alte situații de vulnerabilitate, atât pentru scoaterea din sărăcie cât și pentru prevenirea abandonului școlar.

– sprijin pentru părinții și aparținătorii copiilor aflați în situație de vulnerabilitate, prin furnizarea de servicii – suport (ex: consiliere psiho-socială adresată reprezentanților copiilor, persoanelor care îngrijesc copiii cu părinți în străinătate, asistență privind delegarea temporară a autorității părintești, după caz, program de educație parentală), dar și sprijin material pentru mici reparații ale locuințelor copiilor vulnerabili, necesare pentru asigurarea unor standarde de locuire de bază.

❖ b) acțiuni care vizează unitatea de învățământ (implementarea de programe precum grădiniță, școală după școală, inclusiv masă caldă, educație de recuperare, activități non-formale etc.)

❖ c) accesul copiilor vulnerabili la excursii, vizite, tabere (de exemplu: creație, sport, diverse tematici), evenimente culturale și educaționale, schimburi de experiență rural-urban, alte acțiuni similare etc.

În cadrul pachetului de acțiuni integrate, măsurile a) și b) de mai sus au un caracter obligatoriu, iar selectarea acțiunii c) este opțională.

ACȚIUNI NEELIGIBILE FEADR

Instalarea tinerilor fermieri; Investiții în exploatații agricole/pomicole, cu excepția celor realizate în scop colectiv sau social; Investiții în crearea/modernizarea infrastructurii de acces agricolă, forestieră și infrastructurii rutiere de bază din spațiul rural.

CALITATEA STRATEGIEI

Unitățile de bonusare – maxim 4UB pentru calitatea strategiei se acordă dacă SDL îndeplinește următoarele criterii: Includerea abordării Smart Village (inovare socială, digitală, economie verde etc.) SAU a intervențiilor care finanțează proiecte care vizează acțiuni de mediu și climă – minim 10% alocare din FEADR; Includerea intervențiilor care finanțează proiecte care vizează promovarea și conservarea patrimoniului local material și imaterial SAU a intervențiilor care finanțează proiecte cu beneficia comunitare în domeniul social sau al sănătății – minim 10% alocare din FEADR; Includerea intervențiilor care finanțează proiecte cu scop economic ale căror beneficiari direcți sunt femei și/sau tineri (între 18 și 30 de ani); Includerea indicatorului de rezultat privind crearea de locuri de muncă.