POCU 5.2: Servicii integrate pentru persoane vârstnice

OBIECTIVUL PROIECTULUI

Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitatea marginalizată din teritoriul acoperit de Strategia de Dezvoltare Locală – Regiunea Rediu-Prăjeni, prin dezvoltarea și implementarea unui program de măsuri integrate adresate unui număr de 250 persoane din grupurile vulnerabile, din care minim 35% femei.

GRUP ȚINTĂ PERSOANE VÂRSTNICE

50 persoane vârstnice aflate în situații de dependență, mai ales persoanele vârstnice care locuiesc singure si/sau nu sunt autonome si nu beneficiază de sprijin în gospodărie.

Pentru a fi eligibil în cadrul proiectului, aceștia trebuie să:

 • aibă domiciliul sau reședința în teritoriul Asociației GAL Regiunea Rediu-Prăjeni: Comunele Gropnița, Movileni, Plugari, Rediu, Românești, Șipote, Valea Lupului, Vlădeni (jud. Iași), Prăjeni (jud. Botoșani)
 • se afle într-una din următoarele situații:
  • în risc de sărăcie;
  • se confruntă cu o deprivare materială severă;
  • trăiesc în gospodării cu o intensitate extrem de redusă a muncii.

SERVICII INTEGRATE OFERITE

Cele 50 de persoane vârstnice vor beneficia de următoarele servicii oferite prin proiect:

 1. Servicii sociale de bază informare  și consiliere furnizate în Punctul Unic de Acces al centrului de zi „Divina Providență”, în vederea depășirii situației de criză în care se află, respectiv identificarea/evaluarea nevoilor sociale la nivelul individului/familiei in ansamblu, stabilirea planului individualizat de intervenție
 • Servicii sociale specializate furnizate in Centrul de zi Divina Providență – servicii socio-medicale care contribuie la creşterea calităţii vieţii si nivelului de trai: evaluare si asistenta sociala, consiliere psihosociala si suport emoțional, socializare si petrecerea timpului liber, servicii de ingrijire si recuperare, suport in gestionarea activitatilor administrative
 • Masuri de îmbunătăţire a condiţiilor de locuire

Funcţie de nevoile specifice identificate la nivelul locuinței beneficiarului, se vor realiza intervenții punctuale de tipul:  lucrări de reparații, consolidări structurale, igienizare locuințe si spatii conexe, înlocuire/reparații tâmplărie,  conectare la utilități apa, canalizare.

REZULTATE AȘTEPTATE

 • 50 de persoane vârstnice care beneficiază de serviciile centrului de zi și de condiții de locuire îmbunătățite;
 • Serviciile centrului sunt axate pe dezvoltarea capacității de autonomie, recuperare/reabilitarea funcțională, integrarea socio-culturala a vârstnicilor, valorificarea poziției acestora la nivelul comunitatii si participării active la viaţa comunitatii.
 • 50 de persoane vârstnice care beneficiază de investiţii în componenta de locuire
 • Intervențiile pe componenta de locuire contribuie la creşterea siguranței locuirii, calităţii vieţii beneficiarilor, asigurarea confortului si mediului necesar imbunatatirii si menținerii stării de sănătate a membrilor familiilor beneficiare.

PARTENERI RESPONSABILI

 1. Asociația Divina Providență – responsabil servicii sociale
 2. Comuna Gropnița – responsabil investiţii în componenta de locuire

Titlul proiectului: Servicii integrate pentru comunitatea marginalizată din regiunea Rediu-Prăjeni
Cod SMIS: POCU/827/5/2/139881 Beneficiar: Comuna Gropnița Parteneri: Școala Profesională GropnițaAsociația Gal Regiunea Rediu-Prăjeni Asociația Divina Providență
Data începerii proiectului: 01.07.2021
Data finalizării proiectului: 30.06.2023
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020,
Axa prioritară 5 – Dezvoltare locală plasată  sub responsabilitatea  comunității

Date de contact
primaria_gropnita@gmail.com
0757688589
www.comuna-gropnita-iasi.ro
www.gal-rediu-prajeni.ro