Masura 9 – 6C) Infrastructura de bandă largă în spațiul rural

Fișa măsurii M9 – Infrastructura de bandă largă în spațiul rural

Documente necesare pentru accesarea măsurii:

 • Ghidul Solicitantului și Anexe
 • Cererea de finanțare
 • Fișele de evaluare

descarcă aici toate documentele

 1. Beneficiari direcți/indirecți

Beneficiarii direcți ai acestei măsuri pot fi: 1. Agenții economici care se încadrează în categoria întreprinderilor mici și mijlocii (IMM) conform legislației în vigoare Legea 346/2004 și care activează sau urmează să activeze în domeniul TIC;

 1. Entități publice, ADI, APL cu respectarea legislației specifice
 2. GAL, în situația în care în urma lansării primului apel de selecție nu se depun proiecte, atunci GAL-ul poate fi beneficiarul măsurii, cu respectarea legislației specifice.

Beneficiarii indirecți ai acestei măsuri: comunitățile locale din localitățile considerate, conform „Listei localitaților pentru care furnizorii nu au declarat că dețin rețele de acces (bucla locală) sau/și rețele de distribuție (backhaul) care să asigure viteze de transfer de minim 30 Mbps – Intenții investiții private – Rețele 3G+(HSPA)/LTE/LTE Advanced”. Situația localităților conform Listei zonelor albe este prezentată tabelar în Anexa nr. 2 la SDL.

 

 1. Tip de sprijin

Tipurile de sprijin, în conformitate cu  prevederile art.67 ale Reg. (UE) nr.1303/2013 constau în:

 • Rambursarea costurilor eligibile suportate şi plătite efectiv de solicitant.
 • Plăți în avans, cu condiția constituirii unei garanții echivalente corespunzătoare procentului de 100 % din valoarea avansului, în conformitate cu art. 45 (4) și art. 63 ale Reg. (UE) nr. 1305/2013.

 

 1. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile

         Acțiuni eligibile

 1. Crearea sau modernizarea buclelor locale la punct fix, care presupune:
 2. crearea unei infrastructuri de acces broadband la punct fix (buclă locală sau ”last mile”) în zonele fără acces la internet în bandă largă;
 3. modernizarea infrastructurii existente de telecomunicații, în întregime sau parțial, inadecvată (care prezintă calitate scăzută, capacitate scăzută, siguranță scăzută sau acoperire insuficientă) sau incapabilă să ofere o calitate minimă a serviciilor broadband.
 4. investițiile eferente racordării la o rețea de distribuție (backhaul network) în vederea asigurării unei conexiuni adecvate la rețeaua magistrală (backbone network).

 

 1. Crearea rețelei de distribuție și crearea sau modernizarea buclelor locale, care, pe lângă acțiunile de la pct. A. 1) și 2) presupune și:
 2. crearea unei infrastructuri de distribuție broadband (backhaul network), în zonele în care aceasta nu există, de la punctul de inserție în rețeaua magistrală de mare capacitate (backbone network) până la punctul local de acces în bandă largă (PLABL), pentru a conecta rețeaua de acces local la rețeaua backbone;
 3. investițiile aferente creării unei infrastructuri de distribuție (backhaul-network) în vederea asigurării unei conexiuni adecvate la rețeaua magistrală (backbone network) și realizării punctelor de inserție și a lucrărilor de racordare la rețelele backbone.

 

Pentru ambele tipuri de acțiuni pot fi eligibile:

 • lucrările de realizare sau modernizare a buclelor locale la punct fix (last-mile network), de la punctele locale de acces în bandă largă (PLABL) la utilizatorul final;
 • realizarea sau modernizarea PLABL, inclusiv lucrările aferente necesare;
 • finanțarea echipamentelor tehnice și toate lucrările civile aferente instalării și punerii în funcțiune a acestora (ca de exemplu canalizații, conducte, piloni, stații la sol etc.);
 • finanțarea sistemelor de software necesare;
 • instalarea elementelor de rețea și a facilităților asociate acestora e.g.: switch local digital și routere, puncte de prezență etc.

 

         Cheltuieli neeligibile

–   investițiile în achiziție echipamente IT, brevete mărci, drepturi de autor, dezvoltare de soft pt toate domeniile, nu sunt decontabile din cuantumul alocat investițiilor de broadband;

 • cheltuielile cu achiziţionarea de bunuri și echipamente ”second hand”;
 • cheltuieli efectuate înainte de semnarea contractului de finanțare a proiectului cu excepţia: costurilor generale definite la art 45, alin 2 litera c) a Reg. (UE) nr. 1305 / 2013 care pot fi realizate înainte de depunerea cererii de finanțare;
 • cheltuieli cu achiziția mijloacelor de transport pentru uz personal şi pentru transport persoane;
 • cheltuieli cu investițiile ce fac obiectul dublei finanțări care vizează aceleași costuri eligibile;
 • în cazul contractelor de leasing, celelalte costuri legate de contractele de leasing, cum ar fi marja locatorului, costurile de refinanțare a dobânzilor, cheltuielile generale și cheltuielile de asigurare;
 • Contribuția în natură;
 • Costuri privind închirierea de mașini, utilaje, instalații și echipamente;
 • Costuri operaționale inclusiv costuri de întreținere și chirie.

Cheltuieli neeligibile în conformitate cu art. 69, alin (3) din Reg. (UE) nr. 1303 / 2013 și anume:

 1. dobânzi debitoare, cu excepţia celor referitoare la granturi acordate sub forma unei subvenţii pentru dobândă sau a unei subvenţii pentru comisioanele de garantare;
 2. achiziţionarea de terenuri neconstruite şi de terenuri construite;
 3. taxa pe valoarea adăugată, cu excepţia cazului în care aceasta nu se poate recupera în temeiul legislaţiei naţionale privind TVA‐ul sau a prevederilor specifice pentru instrumente financiare.

Tipurile de acțiuni eligibile și neeligibile, vor ține cont de cel puțin următoarele:

– art. 65 din Reg. (UE) nr. 1303/2013;

– art. 69(3) din Reg. (UE) nr. 1303/2013;

– art. 45 din Reg. (UE) nr. 1305/2013;

– art. 13 din Reg. (UE) nr. 807/2014;

– prevederile din PNDR – cap. 8.1 și fișa tehnică a sub-măsurii 19.2;

– aspectele privind demarcarea și complementaritatea operațiunilor;

– respectarea schemei de ajutor de minimis (dacă este cazul).

 

 1. Condiții de eligibilitate
 2. Investiţia prevăzută prin proiect va fi realizată în spaţiul rural fără acoperire broadband la punct fix pe baza unei liste a zonelor albe intocmită și/sau agreată de autoritățile abilitate în domeniu (MSI/ANCOM);
 3. Solicitanții trebuie să prezinte toate avizele, acordurile şi autorizaţiile necesare investiţiei;
 4. Investiţia trebuie să respecte Planul Urbanistic General sau Planul Urbanistic Zonal aferent zonelor acoperite de investițíi;
 5. Solicitantul să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili;
 6. Solicitantul nu trebuie să fie în insolvență sau în incapacitate de plată;
 7. Solicitantul se angajează să asigure întreținerea/mentenanța investiției pe o perioadă de minim 5 ani, de la ultima plată;
 8. Investiția să se încadreze în in cel putin una din actiunile eligibile prevazute in fisa masurii;
 9. Investiția trebuie să fie în corelare cu orice strategie de dezvoltare națională/regională/județeană/locală aprobată, corespunzătoare domeniului de investiții si sa contribuie la atingerea obiectivelor prevazute in Strategia de Dezvoltare Locala GAL Regiunea Rediu-Prajeni;
 10. Investitia, respective toate cheltuielile proiectului trebuie sa se realizeze pe teritoriul GAL Regiunea Rediu-Prajeni;
 11. Investitia trebuie sa demonstreze necesitatea, oportunitatea si potentialul economic al acesteia prin intermediul Studiului de Fezabilitate/Documentatia de Avizare pentru Lucrari de Interventii/Memoriu justificativ;
 12. Solicitantul trebuie sa prezinte avizul emis de INSCC;
 13. Solicitantul trebuie sa dovedeasca capacitatea de cofinantare a investitiei;
 14. Viteza de transfer obligatorie prin proiect a conexiunii la internet in banda larga este de cel putin 30 Mbps, pentru orice tip de beneficiar tinta.

 

 1. Criterii de selecție

– Proiectele care prin investiţia propusă se adresează unui număr cât mai mare de gospodării;

– Proiectele a căror soluție tehnică oferă cea mai mare viteză de transfer a datelor pentru utilizatorul final (peste 30 Mbps);

– Proiectul deserveste cat mai multi locuitori;

– Proiecte ce propun solutii tehnice, echipamente si tehnologii inovative.

 

 1. Sume (aplicabile) și rata sprijinului

Intensitatea sprijinului va fi de:

 • 100% pentru investiții negeneratoare de venit;
 • 100% pentru investiții generatoare de venit cu utilitate publică;
 • 90% pentru investiții generatoare de venit pentru cheltuielile eligibile din proiect.

.

Valoarea maximă nerambursabilă pe proiect va fi stabilită în cadrul apelului de selecție, in limita a maxim 200.000 euro/proiect, indiferent de tipul investitiei.

Se vor aplica regulile de  ajutor de  minimis  în  vigoare, conform prevederilor Regulamentului UE nr.1407/2013.

 

 1. Indicatori de monitorizare

Populație netă care beneficiază de servicii TIC (numar de locuitori: 1.412; 4,14% din total locuitori).

Numar de gospodarii din spatial rural.