Masura 2 – 2A) Îmbunătățirea performanței economice a exploatațiilor agricole din teritoriul GAL Regiunea Rediu Prajeni.

FIȘA MĂSURII M2

Îmbunătățirea performanței economice a exploatațiilor agricole din teritoriul GAL Regiunea Rediu – Prajeni

Sesiunea 1, apel 1 / 18.12.2017

Documente necesare pentru accesarea măsurii:

Ghidul Solicitantului și Anexe

Cererea de finanțare

Fișele de evaluare

descarcă aici                

 

 1. Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă). Beneficiari directi: fermieri[1], cu excepția persoanelor fizice neautorizate, cooperative (cooperativele agricole și societățile cooperative agricole), , grupuri de producători, constituite în baza legislației naționale în vigoare care deservesc interesele membrilor, din teritoriul GAL Regiunea Rediu Prajeni.

 

 1. Tip de sprijin. Rambursare cheltuielilor eligibile suportate și plătite efectiv. Plăți în avans, cu condiția constituirii unei garanții bancare sau a unei garanții echivalente corespunzătoare procentului de 100% din valoarea avansului, în conformitate cu art. 45 (4) și art. 63 ale Reg. (UE) 1305/2014. Costuri standard și contribuția în natură, în cazul plantațiilor de struguri de masă.

 

 1. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile.. În cadrul măsurii M2 vor fi sprijinite investiţiile orientate spre creşterea competitivităţii exploataţiilor agricole prin dotarea cu utilaje şi echipamente performante în raport cu structura agricolă actuală, precum şi investiţiile pentru modernizarea fermelor (prioritate va fi acordată celor de dimensiuni medii şi asocierilor de ferme mici și medii) și îmbunătațirea calității activelor fixe:•Investiții în înființarea, extinderea şi/sau modernizarea fermelor zootehnice, inclusiv tehnologii eficiente de reducerea emisiilor poluării și respectarea standardelor Uniunii care vor deveni obligatorii pentru exploataţii în viitorul apropiat, și cele pentru depozitarea/gestionarea adecvată a gunoiului de grajd în zonele unde această cerință este în curs de aplicare; •Investiții în înființarea, extinderea şi/sau modernizarea fermelor vegetale, inclusiv capacități de stocare, condiționare, sortare, ambalare a producției vegetale pentru creșterea valorii adăugate a produselor;•Investiții în înființarea/înlocuirea plantațiilor pentru strugurii de masă și alte culturi perene; •Investiții în scopul îndeplinirii standardelor comunitare în cazul tinerilor fermieri în conformitate cu art 17 (5) al Reg. 1305/2013 în care sprijinul poate fi acordat pe o perioadă maximă de 24 luni de la momentul instalării și investiții de conformare cu noile standarde în cazul modernizării exploatațiilor agricole conform art. 17 (6) în care sprijinul poate fi acordat pe o perioadă maximă de 12 luni de la data la care noul standard a devenit obligatoriu pentru exploatație; •Înființare şi/sau modernizarea căilor de acces în cadrul fermei, inclusiv utilităţi şi racordări; •Investiții în procesarea produselor agricole la nivel de fermă, precum și investiții în vederea comercializării (precum magazinele la poarta fermei sau rulotele alimentare prin care vor fi comercializate exclusiv propriile produse agricole); investițiile de procesare la nivelul fermei vor fi realizate doar împreună cu investițiile în înființarea/modernizarea/dezvoltarea fermei (considerate ca fiind proiecte ce vizează un lanț alimentar integrat și adăugarea de plus valoare la nivel de fermă); •Investiții în înființarea şi/sau modernizarea instalaţiilor pentru irigaţii în cadrul fermei, inclusiv facilități de stocare a apei la nivel de fermă,; •Investiții în producerea şi utilizarea energiei din surse regenerabile, cu excepția biomasei, (solară, eoliană, cea produsă cu ajutorul pompelor de căldură, geotermală) în cadrul fermei, , iar energia obținută va fi destinată exclusiv consumului propriu al fermei (nu va genera profit); •Investiții în instalații pentru producerea de energie electrică și/sau termică, prin utilizarea biomasei (din deșeuri/produse secundare rezultate din activitatea agricolă și/ sau forestieră atât din ferma proprie cât și din afara fermei), , iar energia obținută va fi destinată exclusiv consumului propriu al fermei (nu va genera profit);•Investiții necorporale: achiziționarea sau dezvoltarea de software și achiziționarea de brevete, licențe, drepturi de autor, mărci în conformitate cu la art 45 (2) (d) din Reg. 1305/2013’

   

      Acțiuni neeligibile:

 • Nu se accepta achizitionarea de utilaje sau echipamente second hand.

Achiziţia de clădiri;

Construcția și modernizarea locuinței;

Achiziția de drepturi de producție agricolă, de drepturi la plată, animale, plante anuale și

plantarea acestora din urmă;

Cheltuielile generate de investițiile în culturi energetice din specii forestiere cu ciclu scurt

de producție (inclusiv cheltuielile cu achiziționarea materialului săditor și lucrările aferente

înființării acestor culturii);

Cheltuielile cu întretinerea culturilor agricole;

Cheltuielile cu achiziția de cap tractor;

Cheltuielile cu spațiile ce deservesc activitatea generală a exploatației agricole: birouri

administrative, săli de sedințe, săli de protocol, spații de cazare etc.;

Cheltuielile finanțate prin PNS (care sunt comune celor două programe PNS și PNDR)

solicitate de fermierii întreprinderi viticole care produc și/ sau comercializează produse

vinicole (inclusiv must).

 Condiții de eligibilitate

 • Beneficiarul trebuie sa aiba sediu sau punct de lucru pe teritoriul acoperit de GAL Regiunea Rediu-Prajeni, iar investitia, respective toate cheltuirlile proiectului trebuie sa se realizeze pe teritoriul GAL; • Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili; •Investiția trebuie să se realizeze în cadrul unei ferme cu o dimensiune economică de minimum 8.000 € SO; •Viabilitatea economică a investiției trebuie să fie demonstrată în baza documentatiei tehnico-economice; •Investițiile necesare adaptării la standardele UE, aplicabile producției agricole realizate de tinerii fermieri care se instalează pentru prima dată într-o exploatație agricolă se vor realiza în termen de maxim 24 de luni de la data instalării (conform art 17, alin. 5 din R(UE) nr.1305/2013); •Investițiile necesare adaptării la noi cerințe impuse fermierilor de legislația europeană se vor realiza în termen de 12 luni de la data la care aceste cerințe au devenit obligatorii pentru exploatația agricolă (conform art 17, alin. 6 din R(UE) nr.1305/2013); •Investițiile în instalații al căror scop principal este producerea de energie electrică, prin utilizarea biomasei, trebuie să respecte prevederile art. 13 (d) din R.807/2014, prin demonstrarea utilizării unui procent minim de energie termică de 10%; •Investiția va respecta legislaţia în vigoare din domeniul: sănătății publice, sanitar-veterinar și de siguranță alimentară; •Solicitantul va demonstra că profitul mediu anual (ca medie a ultimilor trei ani fiscali) nu depășește de 4 ori valoarea sprijinului solicitat; •În cazul procesării la nivel de fermă materia primă procesată va fi produs agricol (conform Anexei I la Tratat) și produsul rezultat va fi doar produs Anexa I la Tratat. Investitia trebuie sa se incadreze in cel putin una din actiunile eligIbile prevazute prin fisa masurii din SDL;

Solicitantul trebuie sa demonstreze asigurarea cofinantarii investitiei;

Investitia va fi precedata de o evaluare a impactului preconizat asupra mediului daca aceasta poate avea efecte negative asupra mediului, in conformitate cu legislatia in vigoare mentionata in cap. 8.1 PNDR 2014-2020;

In toate cazurile in care proiectul de investitii prevede si investitii in sisteme/ echipamente de irigatii la nivelul fermei, acestea sunt eligibile doar daca sunt respectate conditiile specifice mentionate in sectiunea „Alte aspecte relevante pentru intelegerea masurii.

Alte angajamente: • Solicitantul nu va reduce dimensiunea economică prevazută la depunerea cererii de finanțare a exploatației agricole pe toată perioada de implementare a proiectului cu mai mult de 15%. Cu toate acestea, dimensiunea economică a exploatației agricole nu va scădea, în nici o situație, sub pragul minim de 8.000 S.O. stabilit prin condițiile de eligibilitate.

 Criterii de selecție

 1. Exploatații de dimensiuni medii; 2. Asocierea fermierilor (care dețin exploații de dimensiuni micii și/sau medii, în cadrul cooperativelor sau a grupurilor de producători constituite în baza legislației naționale în vigoare);
 2. Principiul potentialului agricol al zonei care vizeaza zonele cu potential determinate in baza studiilor de specialitate.
 3. Principiul sectorului prioritar conform analizei socio-economice precum sectorul vegetal (cereale, plante oleaginoase si proteice, cartofi si legumicultura in spatii protejate, inclusiv producerea de material saditor) si zootehnic (suine, bovine si pasari)5. Nivelul de calificare în domeniul agricol al managerului exploataţiei agricole;

Criteriile de selecție propuse urmăresc să asigure tratamentul egal al solicitanților, o mai bună utilizare a resurselor financiare și direcționarea măsurilor în conformitate cu prioritățile Uniunii în materie de dezvoltare rurală.

 Sume (aplicabile) și rata sprijinului

Rata sprijinului public nerambursabil va fi de 50% din totalul cheltuielilor eligibile fara a depasi 200.000 euro, indiferent de tipul investiției; Intensitatea sprijinului nerambursabil se va putea majora cu câte 20 puncte procentuale suplimentare, dar rata maximă a sprijinului combinat nu poate depăși 90% în cazul:

 1. a) Investițiilor colective realizate de formele asociative ale fermierilor (cooperative, grupuri de producători sau parteneriate sprijinite prin intermediul M16/parteneriatelor constituite în conformitate cu art. 35 din Reg. (UE) nr. 1305/2013);
 2. b) Investiţiilor realizate de tinerii fermieri, cu vârsta sub 40 de ani, la data depunerii cererii de finanţare (așa cum sunt definiți la art. 2 al R (UE) nr. 1305/2013 sau cei care s-au stabilit în cei cinci ani anteriori solicitării sprijinului, în conformitate cu anexa II a R 1305)
 3. c) Investițiilor legate de operațiunile prevăzute la art. 28 (Agromediu) și art. 29 (Agricultura ecologică) din R(UE) nr. 1305/2013;
 4. d) Investițiilor în zone care se confruntă cu constrângeri naturale și cu alte constrângeri specifice, menționate la art. 32 R(UE) nr. 1305/2013.

Pentru investitiile neproductive legate de indeplinirea obiectivelor din domeniul agromediului si al climei, intensitatea sprijinului este de pana la 100%, fara a depasi 200.000 euro/proiect.

 1. Indicatori de monitorizare: Numărul de exploatații agricole/beneficiari sprijiniți.

 

[1] )„fermier” înseamnă o persoană fizică sau juridică (de drept public sau privat) sau un grup de persoane fizice sau juridice indiferent de statutul juridic pe care un astfel de grup şi membrii săi îl deţin în temeiul legislaţiei naţionale, a cărui exploatație se situează pe teritoriul României şi care desfășoară o activitate agricolă.