Masura 3 – 2A) Facilitarea intrarii in sectorul agricol a unor fermieri, in special din fermele mici

FIȘA MĂSURII M3

 Facilitarea intrarii in sectorul agricol a unor fermieri, in special din fermele mici

DOCUMENTE NECESARE PENTRU ACCESAREA MĂSURII:

Sesiunea 2, apelul 1 / 21.05.2018

 • Ghidul Solicitantului v.02
 • Cererea de finanțare v.02
 • Fișele de evaluare v.02

Descarcă aici toate documentele

Sesiunea 1, apelul 1 / 18.12.2017

 • Ghidul Solicitantului și Anexe
 • Cererea de finanțare
 • Fișele de evaluare

descarcă aici toate documentele

 Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă)

Beneficiari direcți – Fermierii care au drept de proprietate și/sau drept de folosinţă pentru o exploatație agricolă care intră în categoria de fermă mică conform definiției relevante cu excepția persoanelor fizice neautorizate.

 1. Tip de sprijin

Sprijinul va fi acordat sub formă de sumă forfetară pentru implementarea obiectivelor prevăzute în planul de afaceri .

 1. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile

Actiuni eligibile:

Sprijinul se acordă pentru fermă mică  în baza Planului de Afaceri (PA). Toate cheltuielile propuse în PA, inclusiv capitalul de lucru şi activitățile relevante pentru implementarea corectă a PA aprobat pot fi eligibile, indiferent de natura acestora.

Actiuni neeligibile:

In vederea modernizarii/dezvoltarii exploatatiei nu sunt premise actiuni care sa prevada cheltuieli cu echipamente sau utilaje second-hand.

 1. Condiții de eligibilitate

–  Investitia, respectiv toate cheltuielile proiectului trebuie sa se realizeze pe teritoriul GAL.

– Beneficiarii au domiciliul sau sediul social in Unitatea Administrativ Teritoriala  dinteritoriul GAL Regiunea Rediu – Prajeni in care este inregistrata exploatatia;

– Solicitantul deține o exploatație agricolă cu dimensiunea economică cuprinsă între 4.000 SO – 7.999 SO (valoarea producției standard);

– Exploatația agricolă este înregistrată, conform prevederilor legislative naționale, cu cel puțin 24 de luni înainte de solicitarea sprijinului;

– Solicitantul prezintă un plan de afaceri;

– Solicitantul nu a beneficiat de sprijin anterior prin sub-masura 6.3 din PNDR 2014-2020 sau Masura 3 a Asociatiei GAL Regiunea Rediu-Prajeni (SDL 2014-2020);

– Exploatație agricolă nu poate primi sprijin decât o singură dată în cadrul acestei măsuri prin strategia de dezvoltare locală , în sensul că exploatația nu poate fi transferată între doi sau mai mulți fermieri, beneficiari ai sprijinului prin această măsură;

– În cazul infiintarii/reconversiei plantatiilor pomicole, vor fi luate în considerare pentru sprijin doar speciile eligibile și suprafețele incluse în Anexa din Cadrul Național de Implementare aferentă STP, exceptând culturile din sectorul pomicol in sere si solaria (inclusiv tunele joase) si pepinierele;

– Implementarea planului de afaceri trebuie să înceapă în termen de cel mult 9 luni de la data deciziei de acordare a sprijinului;

– In cazul investitiilor in exploatatii viticole pentru soiurile de struguri de vin, vor fi luate in considerare si investitiile in alte exploatatii decat cele din arealele viticole nominalizate prin OMADR nr.397/2003;

– Solicitantul trebuie sa se incadreze in categoria microintreprinderilor si intreprinderilor mici.

Alte angajamente:

– Înaintea solicitării celei de-a doua tranșă de plată, solicitantul va face dovada creșterii performanțelor economice ale exploatației, prin comercializarea productiei proprii in procent de minimum 5% din valoarea primei transe de plata (cerinta va fi verificata in momentul finalizarii implementarii Planului de afaceri).

– În cazul în care exploatația agricolă vizează creșterea animalelor, planul de afaceri poate prevede un sistem de gestionare a gunoiului de grajd, altul decat platformele de gestionare, cu respectarea normelor de mediu.

 

 1. Criterii de selecție

1) Solicitantul face parte dintr-o forma asociativă recunoscută conform legislației naționale in vigoare (de exemplu: grup de producători, cooperativă etc.);

2) Proiectul contine componente innovative sau de protectia mediului si clima;3) Solicitantul are vârsta de pânî la 40 de ani la momentul depunerii cererii de finanțare;

4) Solicitantul are calificare în domeniul agricol (studii superioare, studii postliceale și/sau liceale, cursuri de formare profesională);

5) Tipul sectorului prioritar: sectorul zootehnic (bovine, apicultură, ovine  și caprine)  și vegetal (legumicultura, inclusiv producția de material săditor, pomicultura și producția de semințe);

6) Solicitantul face parte din exploatatie agricole fermă de familie.

 1. Sume (aplicabile) și rata sprijinului

Sprijinul public nerambursabil se acordă pentru o perioadă de maximum trei/cinci* ani.

Ponderea maximă a intensității sprijinului public nerambursabil din totalul cheltuielilor eligibile este de 15.000 Euro.

Sprijinul pentru dezvoltarea fermelor mici se va acorda sub formă de primă în două tranșe, astfel:

 • 75% din cuantumul sprijinului la semnarea deciziei de finanțare;
 • 25% din cuantumul sprijinului se va acorda cu condiția implementării corecte a planului de afaceri, fără a depăși trei/cinci* ani de la semnarea deciziei de finanțare.

Intensitatea sprijinului pentru aceasta măsura va fi de 100%. Se vor aplica regulile de ajutor de minimis în vigoare, conform prevederilor Regulamentului UE nr. 1407/2013.

În cazul neimplementării corecte a planului de afaceri, sumele plătite, vor fi recuperate  proporțional cu obiectivele nerealizate.

Implementarea planului de afaceri inclusiv ultima plata cât și verificarea finală nu vor depăși 5 ani de la decizia de acordare a sprijinului.

*Perioada de cinci ani se aplică doar pentru sectorul pomicol.

 1. Indicatori de monitorizare

Numărul de exploatații agricole/beneficiari sprijiniți