POCU 5.2: Servicii integrate pentru copii

OBIECTIVUL PROIECTULUI

Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitatea marginalizată din teritoriul acoperit de Strategia de Dezvoltare Locală – Regiunea Rediu-Prăjeni, prin dezvoltarea și implementarea unui program de măsuri integrate adresate unui număr de 250 persoane din grupurile vulnerabile, din care minim 35% femei.

GRUP ȚINTĂ COPII

 • Grupul țintă copii va fi format din 75 copii aflați în situații de dificultate

Pentru a fi eligibil în cadrul proiectului, aceștia trebuie să:

 • aibă domiciliul sau reședința în teritoriul Asociației GAL Regiunea Rediu-Prăjeni: Comunele Gropnița, Movileni, Plugari, Rediu, Românești, Șipote, Valea Lupului, Vlădeni (jud. Iași), Prăjeni (jud. Botoșani)
 • se afle într-una din următoarele situații:
  • în risc de sărăcie;
  • se confruntă cu o deprivare materială severă;
  • trăiesc în gospodării cu o intensitate extrem de redusă a muncii.
 • Cei 75 copii din GT sunt localizați majoritar in Comuna Gropniţa si sunt școlarizați la Şcoala Profesională Gropniţa, nivel de invatamant primar si gimnazial – varsta intre 6 si 14 ani

SERVICII INTEGRATE OFERITE

Cei 75 de copii vor beneficia de următoarele servicii oferite prin proiect:

 1. Servicii sociale de bază informare  și consiliere furnizate în Punctul Unic de Acces al centrului de zi „Divina Providență”, în vederea depășirii situației de criză în care se află, respectiv identificarea/evaluarea nevoilor sociale la nivelul individului/familiei in ansamblu, stabilirea planului individualizat de intervenție care prevede: servicii necesare/alocate, resurse, obiective, termene de realizare/ evaluare/ monitorizare situație si rezultate înregistrate, responsabili caz, modalități de evaluare/monitorizare /recalibrare servicii etc
 2. Servicii educaționale: –program de educație remedială pentru depășirea carentelor educaționale si îmbunătăţirea performantelor școlare, asistenta in înțelegerea/efectuarea temelor, activităţi de recuperare școlară si ameliorare a dificultăților în învățare, includerea in activităţi de educație plastica sau jocuri distractive, cu scop educativ indirect
 • program de educație extra curriculara: excursii educative, scoală de vara, ateliere tematice, de creație, activităţi sportive s.a.
 • servicii de consiliere educaționala pentru elevi si părinți – suport si sprijin calificat in procesul de integrare școlara, sprijin, orientare si pregătire pentru trecerea către ciclul educațional următor (gimnazial/profesionala/liceu), consiliere, orientare vocaționala, consiliere școlara elevi si părinți, optimizarea comunicării/colaborării părinte-elev-scoală, stabilire/urmărire/ monitorizare ținte de performanță școlară, integrare școlară.

REZULTATE AȘTEPTATE

 • 75 copii care beneficiază de servicii de educație de tip remedială, de activităţi extrașcolare și de servicii de consiliere;

PARTENERI RESPONSABILI

 1. Asociația Divina Providență – responsabil servicii sociale
 2. Școala Profesională Gropnița – responsabil servicii educaționale
Titlul proiectului: Servicii integrate pentru comunitatea marginalizată din regiunea Rediu-Prăjeni
Cod SMIS: POCU/827/5/2/139881 Beneficiar: Comuna Gropnița Parteneri: Școala Profesională GropnițaAsociația Gal Regiunea Rediu-Prăjeni Asociația Divina Providență
Data începerii proiectului: 01.07.2021
Data finalizării proiectului: 30.06.2023
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020,
Axa prioritară 5 – Dezvoltare locală plasată  sub responsabilitatea  comunității

Date de contact
primaria_gropnita@gmail.com
0757688589
www.comuna-gropnita-iasi.ro
www.gal-rediu-prajeni.ro