Masura 7 – 6B) Dezvoltare locala în Regiunea Rediu – Prajeni

FIȘA MĂSURII M7 – Dezvoltare locala în Regiunea Rediu Prajeni

DOCUMENTE NECESARE PENTRU ACCESAREA MĂSURII:

Sesiunea 4, apelul 1 / 2022

Data publicării: 29.11.2022

Sesiunea 3, apelul 2 / 19.11.2018

 • Ghidul Solicitantului v.03 – august 2018
 • Cererea de finanțare v.03 – august 2018
 • Fișele de evaluare v.03 – august 2018

Descarca aici documentele măsurii M7 v.03 din august 2018

Sesiunea 3, apelul 1 / 18.09.2018

 • Ghidul Solicitantului v.03 – august 2018
 • Cererea de finanțare v.03 – august 2018
 • Fișele de evaluare v.03 – august 2018

Descarcă aici toate documentele

Sesiunea 2, apelul 1 / 21.05.2018

 • Ghidul Solicitantului v.02 – mai 2018
 • Cererea de finanțare v.02 – mai 2018
 • Fișele de evaluare v.02 – mai 2018

Descarcă aici toate documentele

Sesiunea 1, apelul 1 / 18.12.2017

  • Ghidul Solicitantului și Anexe
  • Cererea de finanțare
 • Fișele de evaluare

descarcă aici toate documentele

 1. Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă)

Beneficiari directi: Comunele și asociațiile acestora conform legislației naționale în vigoare, Unități de cult conform legislației în vigoare, ONG-uri definite conform legislatiei in vigoare; Persoane fizice autorizate/societati comerciale care detin in administrare obiective de patrimoniu cultural de utilitate publica, de clasa B.

Beneficiari indirecti: populația locală.

 1. Tip de sprijin
 • Rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite efectiv;
 • Plăți în avans, cu condiția constituirii unei garanții bancare sau a unei garanții echivalente corespunzătoare procentului de 100 % din valoarea avansului, în conformitate cu art. 45 (4) și art. 63 ale Reg. (UE) nr. 1305/2013.
 1. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile

În cadrul măsurii M7 vor fi sprijinite următoarele tipuri de investiții în active corporale:

1) Infrastructură rutieră de interes local (drumuri de interes local: drumuri comunale, drumuri vicinale, străzi din interiorul localităților din spațiul rural, definite conform legislației naționale în vigoare): construcția, extinderea și/sau modernizarea rețelei de drumuri de interes local.

2) Infrastructura recreațională:crearea, modernizare/imbunatatirea, amenajarea spațiilor publice de agrement/recreere pentru populația rurală (ex:parcuri, spații de joacă pentru copii, terenuri de sport etc);

3) Extinderea/modernizarea/dotarea clădirilor publice și amenajarea de parcări, piețe, spații pentru organizarea de târguri etc.;

4) Achizitionarea de utilaje si echipamente pentru serviciile publlice (de dezapezire, intretinere spatii verzi, colectare deseuri menajere, reciclare etc);

5) Învestiții privind îmbunătățirea siguranței publice prin înființarea/extinderea și/sau modernizarea rețelelor de iluminat public si/sau prin introducerea sistemelor de supraveghere;

6) Investitii de uz public in infrastructura de agrement, in informarea turistilor si in infrastructura turistica la scara mica;

7) Investitii in domeniul energiei din surse regenerabile si al economisirii energiei;

8) Investitii in infrastructura educationala: infiintarea si modernizarea (inclusiv dotarea) gradinitelor, numai a celor din afara incintei scolilor din mediul rural, inclusiv demolarea, in cazul in care expertiza tehnica o recomanda;

9) Restaurarea, conservarea si dotarea cladirilor/monumentelor din patrimonial cultural imobil de interes local de clasa B;

10) Restaurarea, conservarea si/sau dotarea asezamintelor monahale de clasa B;

11) Modernizarea, renovarea si/sau dotarea caminelor culturale;

12) Amenajare alei pietonale;

13) Achizitionarea sau dezvoltarea de software si achizitionarea de brevete, licente, drepturi de autor, marci;

Actiuni neeligibile:

 • Grădinițele din interiorul incintei școlilor din mediul rural;
 • Construcția de așezăminte culturale – cămine culturale/așezăminte monahale noi.

Cheltuielile neeligibile generale sunt:

 • cheltuielile cu achiziţionarea de bunuri și echipamente „second hand”;
 • cheltuieli efectuate înainte de semnarea contractului de finanțare a proiectului cu excepţia: costurilor generale definite la art 45, alin 2 litera c) a R (UE) nr. 1305 / 2013 care pot fi realizate înainte de depunerea cererii de finanțare;
 • cheltuieli cu achiziția mijloacelor de transport pentru uz personal şi pentru transport persoane;
 • cheltuieli cu investițiile ce fac obiectul dublei finanțări care vizează aceleași costuri eligibile; • în cazul contractelor de leasing, celelalte costuri legate de contractele de leasing, cum ar fi marja locatorului, costurile de refinanțare a dobânzilor, cheltuielile generale și cheltuielile de asigurare;
 • cheltuieli neeligibile în conformitate cu art. 69, alin (3) din R (UE) nr. 1303 / 2013 și anume:
 1. dobânzi debitoare, cu excepţia celor referitoare la granturi acordate sub forma unei subvenţii pentru dobândă sau a unei subvenţii pentru comisioanele de garantare;
 2. achiziţionarea de terenuri neconstruite şi de terenuri construite;
 3. taxa pe  valoarea  adăugată, cu  excepţia cazului în  care aceasta nu  se poate recupera în temeiul legislaţiei naţionale privind TVA-ul sau a prevederilor specifice pentru instrumente financiare.

Cheltuielile neeligibile specifice sunt:

 • Contribuția în natură;
 • Costuri privind închirierea de mașini, utilaje, instalații și echipamente;
 • Costuri operaționale inclusiv costuri de întreținere și chirie.

 Condiții de eligibilitate

– Investitia trebuie sa demonstreze necesitatea, oportunitatea si potentialul economic al acesteia prin intermediul Studiului de Fezabilitate/Documentatia de Avizare pentru Lucrari de Interventii/Memoriu justificativ;

– Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili;

– Solicitantul trebuie să se angajeze să asigure întreținerea/mentenanța investiţiei pe o perioadă de minim 5 ani de la ultima plată;

– Solicitantul trebuie să nu fie în insolvenţă sau incapacitate de plată;

– Investiția trebuie să se încadreze în cel puțin unul din tipurile de sprijin prevăzute prin fisa măsurii;

– Investiția să se realizeze în teritoriul GAL Regiunea Rediu Prăjeni;

-Investiția trebuie să fie în corelare cu orice strategie de dezvoltare națională/regională/județeană/locală aprobată, corespunzătoare domeniului de investiții si sa contribuie la atingerea obiectivelor prevazute in Strategia de Dezvoltare Locala GAL Regiunea Rediu-Prajeni;

– Investiția trebuie să respecte Planul Urbanistic General

– Solicitantul investitiilor trebuie sa faca dovada proprietatii/administrarii bunului imobil;

– Introducerea investitiei din patrimoniul cultural de clasa (grupa) B in circuitul turistic, la finalizarea acesteia.

 Criterii de selecție

– Proiectul contine componente inovative sau de protectia mediului si clima;

– Crearea de noi locuri de muncă cu normă întreagă;

– Proiecte care deservesc localitati cu o populatie cat mai mare;

– Proiectul deserveste direct cat mai multi locuitori;

– Gradul de saracie al zonei in care va fi implementat proiectul.

 Sume (aplicabile) și rata sprijinului

Sprijinul public nerambursabil acordat în cadrul Masurii 7 va fi 100% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele negeneratoare de venit aplicate de autoritățile publice locale și ONG-uri, sub rezerva aplicării art. 61 din R (UE) nr. 1303/2013 și nu va depăși valoarea maximă nerambursabilă pe proiect stabilită în cadrul apelului de selecție, in limita a maxim 200.000 euro/proiect.

Sprijinul public nerambursabil acordat în cadrul Măsurii 7 va fi de 80% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele generatoare de venit aplicate de ONG‐uri și nu va depăși valoarea maximă nerambursabilă pe proiect stabilită în cadrul apelului de selecție, in limita a maxim 100.000 euro/proiect.

 1. Indicatori de monitorizare

Indicator specific: Populația netă care beneficiază de servicii/infrastructura îmbunătățite;

 Indicatori suplimentari:

 • Numărul de comune sprijinite.
 • Indicator suplimentar (specific LEADER): Locuri de muncă nou create.