POCU 5.2: Servicii integrate pentru adulți

    OBIECTIVUL PROIECTULUI

Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitatea marginalizată din teritoriul acoperit de Strategia de Dezvoltare Locală – Regiunea Rediu-Prăjeni, prin dezvoltarea și implementarea unui program de măsuri integrate adresate unui număr de 250 persoane din grupurile vulnerabile, din care minim 35% femei.

GRUP ȚINTĂ ADULȚI

Grupul țintă va fi format din 125 persoane adulte șomere sau neocupate in risc de sărăcie si marginalizare sociala

Pentru a fi eligibil în cadrul proiectului, aceștia trebuie să:

 • aibă domiciliul sau reședința în teritoriul Asociației GAL Regiunea Rediu-Prăjeni: Comunele Gropnița, Movileni, Plugari, Rediu, Românești, Șipote, Valea Lupului, Vlădeni (jud. Iași), Prăjeni (jud. Botoșani)
 • se afle într-una din următoarele situații:
  • în risc de sărăcie;
  • se confruntă cu o deprivare materială severă;
  • trăiesc în gospodării cu o intensitate extrem de redusă a muncii.

SERVICII INTEGRATE OFERITE

Cei 125 de adulți vor beneficia de următoarele servicii oferite prin proiect:

 1. Servicii sociale de bază informare  și consiliere furnizate în Punctul Unic de Acces al centrului de zi „Divina Providență”, în vederea depășirii situației de criză în care se află, respectiv identificarea/evaluarea nevoilor sociale la nivelul individului/familiei in ansamblu, stabilirea planului individualizat de intervenție
 2. Servicii de acces si/sau menținere pe piața muncii:

servicii specializate de ocupare – informare si consiliere profesionala si mediere pe piața muncii interna, servicii care contribuie semnificativ la dezvoltarea/întărirea capacității de accesare si menținere a unui loc de munca

servicii de formare profesionala – cursuri de calificare/recalificare in acord cu cerințele pieței muncii si nevoile angajatorilor locali si proximi.

program de dezvoltare antreprenoriala care include formare profesionala specifica – curs de competente antreprenoriale, servicii personalizate de sprijin pentru ȋnfiinţarea unei afaceri

sprijin financiar pentru ȋnfiinţarea de noi afaceri – alocare de micro granturi pentru câștigătorii concursului de planuri de afacere organizat in proiect – minim 10 micro granturi pentru implementarea planurilor de afaceri.

REZULTATE AȘTEPTATE

 • 125 persoane adulte, șomere sau inactive, care beneficiază de servicii specializate de ocupare: servicii de informare și consiliere profesională, mediere pe piața muncii internă;
 • 55 de persoane adulte, șomere sau inactive, care participă la programe de formare profesională susținute în proiect;
 • 40 de persoane care participă la programul de dezvoltare în domeniul Antreprenoriatului;
 • Minim 63 de persoane care dobândesc o calificare;
 • Minim 10 întreprinderi înființate;
 • Minim 10 afaceri finanțate;
 • Minim 32 de persoane adulte din zona marginalizată care au un loc de muncă;

PARTENERI RESPONSABILI

 1. Asociația Divina Providență – responsabil servicii sociale
 2. UAT Gropnița – responsabil specializate de ocupare, responsabil servicii de formare profesională
 3. Asociația Grupul de Acțiune Locală Regiunea Rediu-Prăjeni – responsabil program de dezvoltare antreprenorială

Titlul proiectului: Servicii integrate pentru comunitatea marginalizată din regiunea Rediu-Prăjeni
Cod SMIS: POCU/827/5/2/139881 Beneficiar: Comuna Gropnița Parteneri: Școala Profesională GropnițaAsociația Gal Regiunea Rediu-Prăjeni Asociația Divina Providență
Data începerii proiectului: 01.07.2021
Data finalizării proiectului: 30.06.2023
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020,
Axa prioritară 5 – Dezvoltare locală plasată  sub responsabilitatea  comunității

Date de contact
primaria_gropnita@gmail.com
0757688589
www.comuna-gropnita-iasi.ro
www.gal-rediu-prajeni.ro