Compartimentul Administrativ

Compartimentul Administrativ (echipa de implementare):

1) Directorul executiv (responsabil administrativ) – coordonează activitatea GAL atât sub aspect organizatoric cât şi al respectării procedurilor de lucru;

2) Responsabil financiar – contabil – se ocupă de supravegherea şi controlul gestiunii financiare – contabile a GAL-ului;

3) Responsabili cu animarea teritoriului – desfăşoară activităţi de animare pentru promovarea acţiunilor GAL;

4) Responsabili cu activităţile de monitorizare – desfășoară activități de monitorizare a proiectelor contractate, numărul acestora fiind stabilit în funcție de complexitatea activităților la nivelul GAL;

5) Responsabili evaluare – desfășoară activități de verificare, evaluare şi selecţie a proiectelor ce se vor implementa, numărul acestora fiind stabilit în funcție de complexitatea activităților la nivelul GAL;

6) Responsabil secretariat – desfășoară activități de secretariat;

7) Consultanţi externi – în funcţie de necesităţi pentru buna desfăşurare a activităţilor GAL (ex: audit, juridic, consultanta implementare, consultanta verificare conformitate cereri de plata beneficiari, website, service si mentenata IT etc.).

Funcțiile de management, monitorizare, evaluare și animare vor fi îndeplinite de cel putin patru persoane angajate în baza unor contracte individuale de muncă/minim 4 ore. Angajarea personalului se va efectua cu respectarea Codului Muncii, precum și a legislației cu incidență în reglementarea conflictului de interese.