Masura 4 – 2B) Tineri fermieri șefi de exploatație

     FIȘA MĂSURII M4 – Tineri fermieri șefi de exploatație

DOCUMENTE NECESARE PENTRU ACCESAREA MĂSURII:

Sesiunea 2, apelul 1 / 21.05.2018

 • Ghidul Solicitantului v.02
 • Cererea de finanțare v.02
 • Fișele de evaluare v.02

Descarcă aici toate documentele

Sesiunea 1, apelul 1 / 18.12.2017

 • Ghidul Solicitantului și Anexe v.01
 • Cererea de finanțare v.01
 • Fișele de evaluare v.01

descarcă aici toate documentele

 1. Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă)

Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă):

 • tânărul fermier așa cum este definit în art. 2 din R(UE) nr. 1305/2013[1], care se instalează ca unic șef al exploatației agricole;
 • persoană juridică cu mai mulți acționari unde un tânăr fermier, așa cum este definit în art. 2 din Reg. (UE) nr. 1305/2013 se instalează și exercită un control efectiv pe termen lung în ceea ce privește deciziile referitoare la gestionare, la beneficii și la riscurile financiare legate de exploatație și deține cel puțin 50%+1 din acțiuni.
 1. Tip de sprijin

Sprijin la instalare: sprijinul va fi acordat sub formă de sumă forfetară pentru implementarea obiectivelor prevăzute în planul de afaceri pentru a facilita tânărului fermier începerea activităților agricole.

 1. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile

Sprijinul se acordă în vederea facilitării stabilirii tânărului fermier în baza Planului de Afaceri (PA). Toate cheltuielile propuse în PA, inclusiv capitalul de lucru şi activitățile relevante pentru implementarea corectă a PA aprobat pot fi eligibile, indiferent de natura acestora.

În cadrul acestei măsurii, M4, se va sprijini instalarea pentru prima dată a tinerilor fermieri, ca şefi/manageri ai unei exploataţii agricole.

Instalarea ca tânăr fermier este un proces care implică realizarea unor etape, așa cum este descris mai jos. Acest proces trebuie să fi început și să fie încă în curs de desfășurare în momentul în care tânărul fermier depune cererea de finanţare pentru accesarea sprijinului acordat prin intermediul acestei măsuri.

– Înregistrarea tânărului fermier ca micro-întreprindere/întreprindere mică cu maximum 24 de luni înaintea depunerii cererii de finanţare (între timp, fermierul pregătește planul de afaceri, organizează activităţile administrative, achiziționarea bunurilor pentru noua întreprindere, etc.); Acest pas trebuie să fie încheiat înaintea depunerii cererii de finanţare pentru această sub-măsură;

– Depunerea formularului de cerere de finanţare împreună cu planul de afaceri (documentele justificative legate de baza materială cu activele deținute la momentul depunerii cererii de finanţare);

– Instalarea tânărului fermier este considerată finalizată la momentul implementării corecte a planului de afaceri.

Nu sunt eligibile cheltuielile cu achiziționarea de utilaje și echipamente agricole aferente  activității  de prestare de servicii  agricole, în conformitate cu Clasificarea Activităților din Economia Națională, precum și producerea și comercializarea produselor din Anexa I din Tratat.

 

 1. Condiții de eligibilitate
 • Investiția se va realiza în teritoriul GAL Regiunea Rediu – Prăjeni;
 • Beneficiarul isi va stabili domiciliul si sediul social in Unitatea Administrativ Teritoriala in care este inregistrata exploatatia, si locul de munca, in cazul in care este incadrat intr-o activitate salarizata in acelasi UAT sau zona limitrofa a UAT in care este inregistrata exploatatia vizata pentru sprijin, pana la momentul demararii implementarii planului de afaceri, aceasta fiind o preconditie a gestionarii eficiente a planului de afaceri-in cazul in care aceasta conditie nu este indeplinita la momentul depunerii cererii de finantare;
 • Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria microîntreprinderilor şi întreprinderilor mici;
 • Beneficiarul deține o exploatație agricolă cu dimensiunea economică cuprinsă între 8.000 şi 50.000 S.O. (valoare producție standard);
 • Beneficiarul prezintă un plan de afaceri;
 • Beneficiarul deține competențe și aptitudini profesionale, îndeplinind cel puțin una dintre următoarele condiții:
  1. Studii medii/superioare în domeniul agricol/veterinar/economie agrară;
  2. Cunoștințe în domeniul agricol dobândite prin participarea la programe de instruire sau angajamentul de a dobândi competențele profesionale adecvate într-o perioadă de grație de maximum 33 de luni de la data adoptării deciziei individuale de acordare a ajutorului;
 • Solicitantul se angajează să devină fermier activ în termen de maximum 18 luni de la data instalării;
 • Înaintea solicitării celei de-a doua tranșe de plată, solicitantul va face dovada creșterii performanțelor economice ale exploatației, prin comercializarea productiei proprii in procent de minimum 5% din valoarea primei transe de plata (cerinta va fi verificata in momentul finalizarii implementarii Planului de afaceri). Planul de afaceri trebuie sa includa cresterea performantelor economice ale exploatatiei;
 • In cazul in care exploatatia agricola vizeaza cresterea animalelor, planul de afaceri poate sa prevada un sistem de gestionare a gunoiului de grajd, altul decat platformele de gestionare, cu respectarea normelor de mediu;
 • Pentru a putea beneficia de fonduri nerambursabile, solicitantul (tanarul fermier cu varsta sub 40 ani) trebuie sa se afle in proces de instalare intr-o exploatatie agricola situata pe teritoriul GAL Regiunea Rediu – Prajeni, cu o dimensiune economica minima de 8.000 SO;
 • Implementarea (demararea) planului de afaceri trebuie sa inceapa in termen de cel mult 9 luni de la data deciziei de acordare a sprijinului;
 • In cazul investitiilor in exploatatii viticole pentru soiurile de struguri de vin, vor fi luate in considerare si investitiile in alte exploatatii decat cele din arealele viticole nominalizate prin OMADR nr.397/2003;
 • In cazul sectorului pomicol vor fi luate in considerare pentru sprijin doar speciile eligibile si suprafetele incluse in anexa din Cadrul National de Implementare aferenta STP. Nu se supun zonarii din anexa aferenta STP culturile in sere si solarii si pepinierele.

 

 1. Criterii de selecție

1) Comasarea exploatațiilor, având în vedere numărul exploatațiilor preluate integral;

2) Nivelul de calificare în domeniul agricol;

3) Potențial agricol care vizează zonele cu potențial determinate în baza studiilor de specialitate.

4) Tipul sectorului prioritar care vizeaza sectoarele vegetal (legumicultura, inclusiv producerea de material saditor, pomicultura si producere de samanta) si zootehnic (bovine, apicultura, ovine si caprine);

5) Proiectul contine elemente inovative sau de protectia mediului si clima.

 1. Sume (aplicabile) și rata sprijinului

Sprijinul public nerambursabil se acordă pentru o perioadă de maxim trei/cinci* ani și este de:

 • 40.000 de euro pentru exploatațiile între 8.000 S.O. și 50.000 S.O.;

Sprijinul pentru instalarea tinerilor fermieri se va acorda sub formă de primă în două tranșe, astfel:

 • 75% din cuantumul sprijinului la încheierea deciziei de finanțare;
 • 25% din cuantumul sprijinului se va acorda cu condiția implementării corecte a planului de afaceri, fără a depăși trei/cinci* ani de la încheierea deciziei de finanțare.

În cazul neimplementării corecte a planului de afaceri, sumele plătite, vor fi recuperate proporțional cu obiectivele nerealizate. Implementarea planului de afaceri, inclusiv ultima plată, cât și verificarea finală nu vor depăși 5 ani de la decizia de acordare a sprijinului.

*Perioada de cinci ani se aplică doar pentru sectorul pomicol.

 1. Indicatori de monitorizare

Numărul de exploatații agricole/beneficiari sprijiniți.

 

[1] *Art. 2 (1) n -„tânăr fermier” înseamnă o persoană cu vârsta de până la 40 de ani la momentul depunerii cererii, care deține competențele și calificările profesionale adecvate și care se stabilește pentru prima dată într-o exploatație agricolă ca șef al respectivei exploatații;